Valentine's Day Styled Shoot

Photo by Jessica K. Feiden